Warming increases methylmercury production in an Arctic soil

TitleWarming increases methylmercury production in an Arctic soil
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsYang, Ziming, Wei Fang, Xia Lu, Guo-Ping Sheng, David E. Graham, Liyuan Liang, Stan Wullschleger, and Baohua Gu
JournalEnvironmental Pollution
Volume214
Pagination504 - 509
Date PublishedJan-07-2016
DOI10.1016/j.envpol.2016.04.069